Algemene voorwaarden

KRI&K, met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem, Boomgaardstraat 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0897.872.877 (BTW BE 0897.872.877).

Algemene reserveringsvoorwaarden

De reserveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op alle overeenkomsten door zakelijke en particuliere rechtspersonen gemaakt met en door Hotel Boomgaard, uitgebaat door KRI & K BVBA (hierna ‘de uitbater’ genoemd).

Door het bezoeken van de website www.hotelboomgaard.be en het gebruik van eender welke reservatiemodule, hetzij via de website van Hotel Boomgaard, hetzij via een ander medium, gaat de klant en/of gast (hierna ‘de gast’ genoemd) akkoord met de inhoud van de algemene reserveringsvoorwaarden.

Artikel 1

Behoudens afwijkende schriftelijke bepalingen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van de uitbater.

Onderhavige voorwaarden vermeld op de website www.hotelboomgaard.be zijn via deze weg op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt onbetwistbaar uit de reservatie van hotelovernachting(en) of ontbijtgelegenheden, en de ontvangst van andere door Hotel Boomgaard geleverde diensten.

Artikel 2

De uitbater bepaalt vrij haar te leveren prestaties en tarieven, en behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen.

Artikel 3

3.1. Op verzoek van de uitbater, zal de gast bij de reservatie of het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan de uitbater de gegevens zal opnemen ter garantie van betaling.

3.2. Bij een annulatie binnen de 24 uren voor de dag van aankomst of in geval van no show, is de reservatiewaarde integraal verschuldigd.

In dat geval zullen, behoudens vooruitbetalingen, de kredietgegevens van de gast worden aangesproken of zal een betalingsuitnodiging worden verstuurd, waarop de voorwaarden van artikel 6 van toepassing zijn.

Artikel 4

De uitbater behoudt zich het recht voor aan de gast te vragen om genoegen te nemen met andere accommodaties dan Hotel Boomgaard, tenzij dit verzoek als kennelijk onredelijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk kan worden beschouwd.

In dergelijk uitzonderlijk geval, heeft de gast het recht om de reservatie te annuleren.

Artikel 5

Alle hotelovernachtingen, ontbijten en hotelfaciliteiten zijn onmiddellijk contant betaalbaar ter plaatse in Hotel Boomgaard.  

Op verzoek van de gast en in de gevallen waarin de wet dit verplicht, wordt een factuur uitgereikt.

Artikel 6

6.1. Uitzonderlijk en enkel in gevolge uitdrukkelijk akkoord van de uitbater, wordt afgeweken van contante betaling. In dat geval wordt een betalingsuitnodiging of factuur opgemaakt.

6.2. De betalingsuitnodigingen en facturen zijn in dat geval betaalbaar binnen 15 dagen na (factuur-)datum.

In geval van laattijdige betaling, wordt de prijs van rechtswege verhoogd met verwijlintresten aan de conventionele interestvoet van 10% per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75 euro.

6.3. Elke laattijdige betaling van een factuur laat de uitbater toe alle prestaties op te schorten.

6.4. De uitbater behoudt zich in dat geval ook het recht voor om de ontbinding van de (lopende) overeenkomsten in te roepen.

6.5. Alle goederen van de hotelgast die zich in hotel Boomgaard bevinden worden weerhouden als waarborg van betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 7

7.1. Indien de gast gebruik maakt van faciliteiten (zoals maar niet uitsluitend genuttigde dranken uit de minibar) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, heeft de uitbater het recht deze via de kredietkaart in mindering te brengen. In dergelijk geval wordt de afrekening digitaal of per post aan de gast bezorgd.

7.2. Betwisting is enkel geldig mits schriftelijk en gemotiveerd protest binnen de 8 dagen, indien hij/zij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Artikel 8

8.1. De in de kamers van Hotel Boomgaard voorziene koelkasten zijn voorzien van dranken en kunnen door de gast worden genuttigd tegen betaling van het overeenstemmende bedrag op de drankenprijzenkaart.

8.2. De gast is steeds welkom om de eigen dranken door de uitbater te laten koelen in de door haar hiervoor voorziene installaties.

Indien de gast de in de kamer voorziene koelkast gebruikt voor koeling van eigen dranken en/of voedingsmiddelen, is de gast een forfaitair bedrag van 15,- EUR per nacht verschuldigd.

Artikel  9

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig en kunnen niet worden verlengd.

Artikel 10

10.1. Elke klacht over de kwaliteit van ontvangen diensten dient geformuleerd te worden binnen de 2 dagen na levering.

10.2. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 11

11.1. In het gebouw en aanhorigheden van Hotel Boomgaard verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze onmiddellijk bij de uitbater te worden ingeleverd.

11.2. Verloren of achtergelaten voorwerpen worden door de uitbater, gedurende 30 dagen na de datum van uitchecken door de gast, in bewaring gehouden. Indien de rechtshebbende zich binnen deze termijn niet aanbiedt, verliest hij zijn rechten ten aanzien van het voorwerp.

11.3. Indien de uitbater door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast, zonder dat de uitbater hiertoe verplicht is. De gast zal in dat geval de administratieve- en verzendingskosten integraal aan de uitbater vergoeden.

Artikel 12

Behoudens opzet of grove fout, is noch de uitbater, noch haar werknemers of aangestelden, aansprakelijk voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade, direct of indirect aan personen, dieren of goederen, ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op het domein van Hotel Boomgaard en alle goederen hier aanwezig.

Artikel 13

Op de overeenkomsten gesloten met de uitbater is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting omtrent aspecten onderdeel van deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg gevoegd.