Hotel Boomgaard is een kleinschalig hotel gelegen te België, 3621 REKEM, Boomgaardstraat 2 en wordt uitgebaat via KRI&K BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0897.872.877. Wanneer wij in deze statement verwijzen naar ‘wij’, ‘ons’ of Hotel Boomgaard, verwijzen wij naar onze juridische entiteit.

Om onze diensten te leveren, verzamelt en verwerkt Hotel Boomgaard persoonlijke gegevens van u, als gast of als klant. Dit gebeurt via e-mail, onze website of via de verschillende reservatiekanalen en partners van Hotel Boomgaard.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, respecteren ook wij natuurlijk uw privacy.

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die ons tijdens het gebruik de reservatietools en elke vorm van communicatie met ons hotel worden verstrekt.

Soort gegevens

Hotel Boomgaard verwerkt van haar cliënteel de persoonsgegevens die worden verstrekt, dewelke omvatten (maar niet per definitie beperkt zijn tot) naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, ID-, ondernemings- en/of BTW-nummer, en creditcardgegevens gegevens, de reserveringsgegevens en de hieraan gerelateerde informatie in ons hotel.

Van leveranciers verwerkt Hotel Boomgaard Hotel Boomgaard de persoonsgegevens die worden meegedeeld, dewelke omvatten (maar niet beperkt zijn tot) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw ID-, ondernemings- en/of BTW-nummer, en gegevens die gelinkt zijn aan het leveren van goederen en diensten.

Hotel Boomgaard verwerkt hierbij ook uw betaalgegevens ten behoeve van de boekhoudkundige en financiële administratie.

Doelen van verwerking

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van ons bedrijf, om een dienstverlening van de hoogste kwaliteit te leveren en een uitgebreide selectie aan te bieden van mogelijkheden die haar cliënteel kunnen interesseren.

Wij gebruiken de ontvangen gegevens enkel voor noodzakelijke doeleinden om onze service te kunnen garanderen, namelijk voor :

  1. het beheer van de reservaties en elk verblijf in het hotel, bijvoorbeeld het verwerken van gastengegevens van onze klanten om boekingen en reservaties te kunnen verwerken;
  2. de financiële en boekhoudkundige administratie;
  3. het naleven van alle geldende wettelijke bepalingen van toepassing in het kader van de activiteiten van hotel Boomgaard, inzonderheid maar niet beperkt tot veiligheid, gezondheid, fiscaliteit.

Wie heeft inzage in uw gegevens ?

Enkel het management en receptionisten van hotel Boomgaard hebben inzage in de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens wel bekendmaken aan derden om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen wanneer de gegevens worden gevraagd door de overheid of elke officiële overheidsinstantie, onze gebruiksvoorwaarden of onze overeenkomst te doen toepassen of af te dwingen, en rechten, eigendommen of veiligheid van ons Hotel, de juridische entiteit, onze werknemers of gasten en klanten te beschermen.

Persoonlijke gegevens zullen enkel worden vrijgeven indien de wet ons dit voorschrijft of indien wij te goeder trouw menen dat het nodig of wenselijk is om de wet na te leven of de eigendomsrechten van onze hotels, de website of zijn gebruikers te beschermen of te verdedigen.

Aanwervingsverklaring

Door ons uw persoonlijke gegevens te verzenden als reactie op een openstaande vacature of spontane sollicitatie bevestigt de sollicitant dat we zij/haar gegevens mogen gebruiken en overdragen voor zover nodig is voor de uitvoering van de samenwerking. 

Bewaartermijn

Doordat u onze website bezoekt of ons informatie verstrekt (door ons vragen te stellen, bij ons een reservatie te maken of in ons hotel te verblijven, ons goederen of diensten te leveren) geeft u ons toestemming om de ontvangen gegevens te verwerken, te bewaren en te gebruiken voor de doeleinden van onze service. Zodoende gaat u akkoord met onze privacy praktijken, zoals uiteengezet in deze policy statement.

Wij bewaren de aan ons verstrekte gegevens gedurende 10 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel Boomgaard gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Boomgaard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy maatregelen

Hotel Boomgaard beschermt de privacy van haar gasten door de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen en de kwantitieit van de verzamelde gegevens te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor de verstrekking van onze service.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hotelboomgaard.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover de verwijdering er niet toe leidt dat Hotel Boomgaard haar wettelijke en administratieve verplichtingen niet meer kan naleven.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Boomgaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelboomgaard.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hotel Boomgaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Hotel Boomgaard
Boomgaardstraat 2
3621 REKEM
info@hotelboomgaard.be
+ 32 474 88 50 33